VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ORGÁNŮ ČRS ČLS JEP

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ORGÁNŮ ČRS ČLS JEP

Výbor České revmatologické společnosti ČLS JEP v souladu se stanovami a volebním řádem vyhlašuje volby do orgánů a funkcí ČRS ČLS JEP.

Ve volbách, které proběhnou korespondenčně od 23. 10. 2017 do 23. 11. 2017 budou členové ČRS volit:

 • Členy výboru České revmatologické společnosti na období 2018-2021
 • Členy revizní komise České revmatologické společnosti na období 2018-2021

Od zveřejnění tohoto oznámení až do 20. 9. 2017 bude volební komise přijímat návrhy na kandidaturu do výboru ČRS a revizní komise.

Pro kandidáty do funkcí platí tato pravidla:

 1. kandidovat ve volbách do orgánů a funkcí ČRS mohou jen řádní členové ČRS
 2. kandidát může svou kandidaturu ohlásit sám nebo být navržen jiným řádným členem ČRS
 3. kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit,
 4. kandidovat lze zároveň do více orgánů ČRS (do výboru i revizní komise). (Pozn.: Kandidát případně zvolený do více orgánů se rozhodne, kterou funkci akceptuje a na kterou rezignuje)
 5. kandiduje-li tatáž osoba do více orgánů ČRS, musí být jeho kandidatura ohlášena či navržena zvlášť do každého orgánu.

Kandidatura se ohlašuje či navrhuje volební komisi  e-mailem na adresu volební komise, která byla navržena a schválena stávajícím výborem ČRS a navržení členové s tím vyslovili souhlas (MUDr. J. Tomš, Ph.D.,  MUDr. P. Kopsa, MUDr. K. Jarošová, MUDr. L.  Krainová Moskorzová, pí. J. Schwarzová): schwarzova@revma.cz .

Předseda volební komise kandidáta a navrhovatele informuje o obdržení ohlášení či návrhu kandidatury a není-li doložen, vyžádá si písemný souhlas kandidáta.

Harmonogram voleb

 • termín registrace návrhů kandidátů - do 20. 9. 2017
 • termín dodání písemného souhlasu kandidátů -  do 30. 9. 2017
 • termín volební kampaně – od 30. 9. – 21. 10. 2017
 • termín rozeslání volebních lístků členům OS poštou – od 23. 10. 2017
 • nejzazší termín odeslání (poštovní razítko) volebních lístků na ČLS JEP je do 23. 11. 2017
 • termín vyhodnocení a oznámení výsledků voleb - do 28. 11. 2017