Ankylozující spondylitida

Charakteristika standardu

 1. Definice
 2. Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé onemocnění postihující sakroiliakální klouby a intervertebrální klouby páteře s přilehlými měkkými tkáněmi a v některých případech i periferní klouby. Jedná se o progredující onemocnění, v jehož důsledku dochází k postupné fúzi páteře. onemocnění je asociováno s přítomností HLA B27 (více než 90%), častý je familiární výskyt.

 3. Epidemiologie
 4. Nemoc včetně frustních forem postihuje cca 0,5% populace, muži jsou postiženi asi 3x častěji.

 5. Klinický obraz
 6. V počátečních stadiích je vedoucím projevem bolest zad zánětlivého typu – tj. s maximem v nočních a časných ranních hodinách, která ustupuje po rozcvičení. Onemocnění obvykle začíná v oblasti sakroiliakálních kloubů a v průběhu onemocnění dochází k postižení vyšších etáží páteře, které se projevují bolestí postiženého úseku, jeho omezenou hybností až úplným ztuhnutím. Existují i formy descendentní, které začínají ve vyšších úsecích páteře a postupují distálně. Mimo páteř mohou být postiženy i periferní klouby (nejčastěji ramena, kyčle, kolena). Z mimokloubních projevů jsou časté entezitidy, tendinitidy, oční postižení (recidivující a chronické iridocyklitidy) a plicní postižení (omezení dechových exkurzí, intersticiální plicní fibróza). Pozdním projevem u části nemocných je aortální insuficience, jejíž podstatou je především rozšíření kořene aorty s fibrózními změnami, jež někdy přecházejí na chlopně, a nejen aortální.

Struktura

 1. Personální předpoklady
  • Revmatologie
   • Lékař s nástavbovou atestací z revmatologie
  • Rehabilitační lékařství
   • Lékař s atestací z FBLR
   • Rehabilitační pracovnice
  • Ortopedie
   • konziliář - lékař s II.atestací z ortopedie
 2. Technické předpoklady
  • Revmatologie
   • Standardní revmatologická ordinace samostatná nebo na poliklinice
   • Prostor a vybavení pro punkce kloubů
  • Rehabilitace
   • Dostupnost LTV, fyzikální léčby
  • Komplement
   • Dostupnost hematologické a biochemické laboratoře
   • Dostupnost imunologického vyšetření a vyšetření antigenu HLA B27
   • Dostupnost alespoň cytologické analýzy synoviální tekutiny
   • Dostupnost zobrazovacích technik (RTG, CT)

Proces

 1. Vstup – informace o procesech a podmínkách v období před vlastním procesem
 2. Důvodem vyhledání lékařské péče je vznik symptomů – bolestí zad, bolestí a otoků periferních kloubů a bolesti šlachových úponů.

  1. Partneři na vstupu:
   • obvodní lékař, revmatolog, rehabilitační lékař, pracoviště jiné odbornosti (ortoped, neurolog, gastroenterolog, oftalmolog).
  2. Diagnostický postup zahrnuje:
   • Anamnestické vyšetření
   • Klinické revmatologické vyšetření
   • RTG vyšetření páteře a periferních kloubů
   • Základní hematologické a biochemické vyšetření
   • Vyšetření antigenu HLA B27
   • Vyšetření synoviální tekutiny
   • Stanovení diagnózy ankylozující spondylitidy v souladu s diagnostickými kriterii (New York, 1984) (viz tabulka 1)
   • Stanovení formy onemocnění (viz tabulka 2)
   • Stanovení stupně morfologického a funkčního postižení při ankylozující spondylitidě (viz tabulka 3 a 4)
 3. Vlastní proces
 4. Vedení terapie: terapie pacientů s ankylozující spondylitidou je vedena ambulantně. Důležitá je soustavnost a pravidelnost ambulantní revmatologické a rehabilitační péče. U těžších forem, akutních exacerbací či jiných komplikacích (spondylodiscitida) je vhodná hospitalizace na lůžkovém oddělení interním, rehabilitačním, revmatologickém nebo ortopedickém.

  Cíle léčby: vzhledem k tomu, že se jedná o chronické onemocnění, které pacienty provází celý život, a jeho průběh je poměrně variabilní, nelze jednoznačně specifikovat konkrétní výsledky, kterých by mělo být dosaženo terapií.

  Krátkodobým cílem léčby je úleva od bolesti, ztuhlosti a únavnosti, zklidnění synovitidy, je-li přítomna

  Dlouhodobým cílem léčby je zpomalení fúze páteře a udržení dobrého postavení páteře, pokud k fúzi páteře dojde; udržení dobré fyzické a psychické funkce.

  1. Režimová (nefarmakologická) opatření<
   • Edukace nemocného
   • Přiměřený pohybový režim – dostatečný odpočinek, cvičení, plavání, volejbal, běžky. U pokročilého postižení s ankylózou páteře zákaz silových a kontaktních sportů, u postižení C-páteře aplikace fixačního límce.
   • Přiměřený pracovní režim – práce mimo noční a časné ranní hodiny, a mimo prostředí s vystavením nepříznivým povětrnostním podmínkám, střídavý pohybový režim. Při těžším postižení a postižení periferních kloubů není vhodná fyzicky namáhavá práce.
   • Opěrné pomůcky při postižení velkých kloubů DK
   • Při postižení vyšších úseků páteře ankylózou (zejména při omezené hybnosti C-páteře) je třeba zvážit způsobilost řídit motorové vozidlo.

  2. Rehabilitační léčba
  3. všichni pacienti s ankylozující spondylitidou

   • Cílená individuální léčebná tělesná výchova – edukace pacienta k soustavnému každodennímu cvičení, dohled na správnost cvičení
   • Skupinová tělesná výchova pro postižené s ankylozující spondylitidou
   • Vodoléčba
   • Elektroléčba
   • Magnetoterapie
   • Laseroterapie
   • Ultrazvuk

  4. Farmakologická léčba
   1. Nesteroidní antirevmatika
   2. Indikace:

    • Snížení bolesti a ztuhlosti páteře a periferních kloubů. NSA jsou podávána pacientům individuálně dle stupně bolestivosti a maximem bolestivosti v průběhu dne. K nejčastěji užívaným NSA u ankylozující spondylitidy patří indometacin, ale lze podávat i ostatní antirevmatika dle efektu a tolerance pacienta. Lze volit formy s krátkým, středně dlouhým i dlouhým poločasem s ohledem na jejich kontraindikace. Výběr antirevmatika je dán velikostí dávky, účinností, tolerancí, cenou preparátu, věkem nemocného, přítomností dalšího onemocnění, další medikací nemocného.

    Limitace:

    • symptomatická léčba, neovlivňuje progresi onemocnění

   3. Sulfasalazin
   4. Indikace:

    • především periferní a rizomelická forma ankylozující spondylitidy, spondylitida s uveitidou

    Limitace

    • neovlivňuje progresi axiálního postižení

    Dávkování:

    • léčbu začít dávkou 500mg denně a postupně ji zvyšovat v týdenních intervalech na 2000 mg denně dlouhodobě. Efekt terapie nastupuje se zpožděním minimálně 2 měsíců, maxima dosahuje po 6 měsících léčby. Při nedostatečném efektu léčby lze denní dávku zvýšit až na 3000mg.

    Monitorování bezpečnosti léčby:

    • Pravidelné kontroly KO, JT v intervalech 1-2 týdnů při zahájení léčby, dále pak v intervalech 1-2 měsíců dle aktuálního stavu pacienta.

   5. Intraartikulární léčba kortikosteroidy
   6. Indikace:

    • Akutní a chronická periferní synovitida
    • pouze lokální léčba

    Limitace

    • efekt obvykle časově omezen, pokud není onemocnění pod kontrolou

    Dávkování:

    • Depotní kortikosteroidy určené k intraartikulární aplikaci v dávce přiměřené velikosti kloubu. Intraartikulární aplikaci kortikosteroidu do jednoho kloubu možno opakovat nejdříve za 6 týdnů a maximálně 3x do roka.

   7. Radiační synovektomie
   8. Indikace:

    • chronická synovitida periferních kloubů kolenního nebo hlezenního kloubu.

  5. Balneoterapie
  6. Indikace:

   • nově diagnostikovaná ankylozující spondylitida (od I.st.) – komplexní lázeňská péče s edukací pacienta a instruktáží ke cvičení
   • vyšší stadia ankylozující spondylitidy (od II.st.) – komplexní lázeňská péče pravidelně 1x ročně

   Kontraindikace:

   • akutní exacerbace onemocnění (klinicky). Samotné zvýšení FW není známkou vysoké aktivity choroby a není kontraindikací k balneoterapii.

  7. Chirurgická léčba
   • Synovektomie u chronické synovitidy periferních kloubů
   • TEP při postižení ramenních a kyčelních kloubů destruktivní artritidou, event. sekundární osteoartrózou
   • Vertebrální osteotomie k úpravě zakřivení těžké fixované deformity páteře

Výsledky

 1. Definování stavu, ve kterém by se měl pacient nacházet na výstupu
 2. Onemocnění nelze v současné době vyléčit, probíhá chronicky po celý život pacienta a výsledky léčby nutno hodnotit průběžně v dlouhodobém časovém horizontu.

  • Úleva od subjektivních obtíží (bolest, ztuhlost, únavnost)
  • Zklidnění synovitidy, je-li přítomna, zlepšení či udržení hybnosti periferních kloubů
  • Zlepšení hybnosti páteře nebo udržení stávající hybnosti páteře nebo zpomalení progrese fúze páteře
  • Zlepšení fyzické funkce a psychické kondice

 3. Hodnocení průběhu procesu
 4. Pravidelné klinické kontroly (1x za 2-3 měsíce)

  • hodnocení subjektivních obtíží pacienta
  • hodnocení objektivního nálezu – hybnost páteře, přítomnost synovitidy
  • laboratorní kontroly zánětlivé aktivity - FW, CRP, krevní obraz, moč

  Hodnocení morfologické progrese onemocnění<

  • RTG postiženého úseku páteře a postižených kloubů 1x za 1-2 roky a při náhlém zhoršení stavu (spondylodiscitida, koxitida, osteonekróza)

  Funkční postižení

  • lze užít funkční index pro ankylozující spondylitidu BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)

  Depistáž AA amyloidózy

  • u pacientů s mnohaletým trváním choroby, u nichž se objeví proteinurie, je třeba vyloučit možnost postižení AA amyloidózou – kvantitativní a kvalitativní vyšetření bílkovinných frakcí séra a moči, rektální biopsie, renální biopsie.

Reference

 1. Van der Linden. Ankylosing spondylitis, In: Kelly W et al. Textbook of Rheumatology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, USA 1997:969-82.
 2. Tesárek B. Séronegativní spondartritidy. In: Trnavský K., Dostál C. al.: Klinická revmatologie, Avicenum, Praha;1990:104-116.
 3. Ferraz MB, Tugwell P, Goldsnith CH et al: Metanalysis of sulphasalazine in ankylosing spondylitis. J Rheumatol 1990;17:1481-8.
 4. Dougados M, van der Linden S, Juhlin R et al. Sulphasalazine in spondylarthropathy: A ranomized, multicenter, double blind, placebo–controlled study. Arthritis Rheum 1995;38:618-27.
 5. Calin A, Garrett S, Whitelock H et al. A new approach to defining functional ability in ankylosing spondylitis: The development of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI). J Rheumatol 1994;21:2281-5.

Přílohy

Tab.1 Diagnostická kriteria ankylozující spondylitidy New York, 1984)

Tab.2 Klasifikace ankylozující spondylitidy

Tab.3 Rentgenová stadia ankylozující spondylitidy