Změna úhradových podmínek pro teriparatid

Na základě Rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydaného 5.6.2020 dochází k změně úhradových podmínek léčebných přípravků obsahujících účinnou látku teriparatid užívaných k léčbě postmenopauzální, mužské či glukokortikoidy indukované osteoporózy.

S platností od 1.8. 2020 se ruší jeho současný centrový statut a nadále se bude jednat o přípravek s preskripčním omezením E/OST, vázaný na předpis nositelem odbornosti klinická osteologie. Pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří plánují teriparatid předpisovat, to znamená nutnost nasmlouvat odbornost klinická osteologie (110) a patřičných výkonů (10021, 10022, 10023).  Nejprve je třeba požádat místně příslušné krajské úřady o vypsání výběrových řízení na poskytovatele a pak se do těch řízení přihlásit, pokud se již tak nestalo.  S pozitivním výsledkem výběrového řízení na krajském úřadě je třeba oslovit zdravotní pojišťovnu s žádostí o nasmlouvání odbornosti.

Pro úhradu teriparatidu budou platit následující kritéria:

  1. ženy s postmenopauzální osteoporózou a muži s osteoporózou, u obou pohlaví po selhání předchozí minimálně 2 roky trvající a spolehlivě dokumentované antiresorpční léčby u nemocných s T-skóre bederní páteře nebo proximálního femuru či krčku femuru (při nemožnosti měření v oblasti bederní páteře) menší nebo rovno -2,5 SD a zároveň s více než jednou zlomeninou obratlových těl v anamnéze.
  2. ženy a muži léčeni glukokortikoidy v denní dávce odpovídající 5 mg nebo více prednisonu po dobu nejméně 6 měsíců, pokud mají T-skóre v oblasti bederní páteře nebo proximálního femuru či krčku femuru (při nemožnosti měření v oblasti bederní páteře) menší nebo rovno -2,5 SD.