Prevence hydroxychlorochinové a chlorochinové retinopatie

Prevalence retinopatie při dlouhodobé medikaci hydroxychlorochinu může dosahovat až 7,5 % a vyšší riziko okulotoxicity mají pacienti užívající více než 5 mg/kg/den. Po pěti letech léčby hydroxychlorochinem a jednom roce léčby chlorochinem je doporučeno sledování oční lékařem jednou ročně. Základem má být vyšetření optickou koherenční tomografií se spektrální doménou a zobrazení autofluorescence fundu. Jedinou možností prevence rozvoje retinopatie je okamžité přerušení léčby při odhalení jejích časných známek.

MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D. 

Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Příloha: Mapa pracovišť OCT