O společnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

současný výbor České revmatologické společnosti začal svoji činnost zasedáním v lednu 2018 během Zimních revmatologických dnech 2018 v Plzni. V předvečer zahájení odborného programu 10. 1. 2018 zasedal výbor, který vzešel z řádných listopadových voleb a v tajném hlasování byli zvoleni předseda ČRS prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., místopředseda prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D., vědecký sekretář prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., pokladník prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. a předseda Revizní komise doc. MUDr. Petr Bradna, CSc. Primárním cílem jeho činnosti je vždy fungování společnosti jako takové tak, abychom mohli mít svůj vliv na specializační náplň oboru a na akreditační řízení s výukovými pracovišti. Pro postgraduální vzdělávání slouží časopis Česká revmatologie, především pravidelná setkání v rámci buď společných výročních česko-slovenských sjezdů nebo menších již tradičních konferencí v Třeboni a nově Zimních revmatologických dní. ČRS zajišťuje také styk s Evropskou ligou proti revmatismu (EULAR) a vysílá zástupce českých revmatologů do jejich komisí, které koordinují mezinárodní projekty. EULAR intenzifikuje tuto činnost a úkolem výboru bude na tyto aktivity reagovat, protože jsou významným aspektem spolupráce a v konečném důsledku vedou ke zlepšení diagnostiky, hodnocení a léčby revmatických onemocnění. Od toho se odvíjí také činnost výboru ve formulaci standardů léčebné péče a doporučených postupů. Příkladem jsou recentní Doporučení k léčbě a monitorování klasickými a biologickými léky. Edukační možnosti v revmatologii jsou početné a výbor bude pokračovat v jejich podpoře vyhlašováním cestovních grantů na velké konference celoevropského významu nebo podporu účasti na menších specializovaných akcích. K revmatologii patří i výzkum a publikační činnost a výbor ČRS chce udržet zásadu ohodnocení nejlepších publikací v daném roce pro mladé vědecké pracovníky i pro již etablované vědecké týmy a podporovat zejména výzkumné aktivity s mezinárodním dopadem. V době častých změn ve zdravotnictví, nutnosti vyjít s omezenými rozpočty, restriktivních opatření plátců zdravotní péče, ale rychlého přibývání lékové či nelékové terapeutické problematiky nebude činnost výboru ČRS zcela jednoduchá a před výborem nepochybně stojí řada jednání se zdravotními pojišťovnami týkající se úhrad biologické léčby, frekvence výkonů a možnosti laboratorních a dalších pomocných vyšetření.

Činnost výboru ČRS a nás všech lékařů i ostatních zdravotnických pracovníků v revmatologii je v konečném důsledku motivována udržením a zlepšením péče o revmatické pacienty.

Spolupráce s pacientskými organizacemi je v tomto směru významnou inspirací a zpětnou vazbou. Věřím, že činnost výboru ČRS přispěje svým konáním nejenom k výše zmíněným primárním úkolů, ale také k tomu, aby revmatologie byla pro nás pro všechny zajímavou disciplínou a též, aby zaujímala důstojné postavení mezi ostatními lékařskými obory.

Jiří Vencovský, předseda společnosti
leden 2018