O společnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Česká revmatologická společnost (ČRS), odborná společnost České lékařské společnosti JEP, je nezisková organizace, která byla založena v roce 1969. Sdružuje české revmatology a další zdravotníky a vědce se zájmem o revmatická onemocnění.

Nový výbor České revmatologické společnosti vzešel z řádných listopadových voleb a svoji činnost začal zasedáním 13. ledna 2022, kdy byli v tajném hlasování zvoleni: předseda ČRS prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., místopředseda prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., vědecký sekretář  prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.,  pokladník doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. a předsedkyně Revizní komise  MUDr. Šárka Forejtová.

Snahou nového výboru ČRS bude navázat  na úspěšné aktivity původního vedení výboru, a to jak v činnostech rozsáhlého postgraduálního vzdělávání, vydávání časopisu, pořádání úspěšných výročních česko-slovenských sjezdů, kongresů a tradičních konferencí, tak při významné spolupráci s pacientskými organizacemi, jednání se zdravotními pojišťovnami nebo Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Budeme prosazovat další rozšiřování počtu center biologické léčby a fungování českého národního registru ATTRA ve snaze dlouhodobě monitorovat účinnost, ale hlavně bezpečnost biologické a cílené syntetické léčby v klinické praxi. Výbor bude nadále podporovat mladou generaci, bude vyhlašovat cestovní granty na velké konference celoevropského významu a vyhlašovat ceny za nejlepší publikace v daném roce.

Mezi naše hlavní úkoly bude patřit prosazování kvalitní zdravotní péče o české občany s revmatickými onemocněními a poskytování našim členům příležitosti k postgraduálnímu vzdělávání, profesnímu rozvoji a podpory výzkumu. ČRS bude nadále zajišťovat styk s Evropskou aliancí revmatologických asociací (EULAR) a bude vysílat zástupce českých revmatologů do jejich komisí, které koordinují mezinárodní projekty. EULAR zastupuje odborné a vědecké společnosti, zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích, ale i pacientské organizace všech evropských zemí a snaží se podporovat výzkum, prevenci, léčbu a rehabilitaci revmatických onemocnění. Nezbytnou činností výboru ČRS tak bude reagovat na tyto aktivity a převést je do prostřední České republiky, včetně formulování srozumitelných diagnostických a léčebných doporučení tak, aby byla v konečném důsledku zlepšena péče o revmatické pacienty.

Pro zajištění fungování společnosti bylo vytvořeno několik komisí, které mají na starosti řešení lékové politiky a jednání se zdravotními pojišťovnami, styk s pacientskými organizacemi a veřejností, webovou stránku ČRS, edukaci, vědu a výzkum, včetně problematiky vzácných onemocnění a jednání s  ostatními odbornými společnostmi. 

Pevně věřím, že intenzivní spolupráce na úrovni všech členů výboru ČRS, včetně úzké spolupráce s pacientskými organizacemi, pomůže k dalšímu zviditelnění revmatologie, která se již bezpochyby stala dynamičtějším a zajímavým lékařským oborem.

Ladislav Šenolt 
předseda společnosti
leden 2022